Talousveden laatu

Talousveden laatu

Laadunvalvonta

Yhteenveto riskinarvioinnista

Näytteenottopisteet

Analyysituloksia

Talousveden laatu

Kallan Ympäristöterveys valvoo veden laatua verkostossa talousveden laadunvalvontaohjelman mukaisesti. Näytteenottoa suoritetaan näytteenottosuunnitelman, tarkastus- sekä analyysitiheyden ohjeistuksen, sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 mukaisesti.

Veden laatuun vaikuttavat seuraavat tekijät:

 • Veden lämpötila
 • Sisäänpumpatun veden laatu
 • Veden viipymä verkostossa
 • Veden viipymä kiinteistön johdoissa
 • Putkimateriaali ja verkoston ikä

Laadunvalvonta

Pietarsaaren Vesi on laatinut yhdessä Kallan Ympäristöterveyden kanssa suunnitelman raaka- ja talousveden laadun valvonnasta. Nykyinen suunnitelma on voimassa vuoteen 2027 asti. Talousvesiasetuksen mukaan on suoritettava myös vedentuotantoketjun riskinarviointi ja riskienhallinta. Tämä on tehty ”Water Safety Plan-ohjeistuksen” mukaisesti, mitä Maailman terveysjärjestö suosittelee.

Suunnitelma on laadittu seuraavien lakien ja asetusten mukaisesti:

 • Terveydensuojelulaki 673/1994
 • Terveydensuojeluasetus 1280/1994
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus 1352/2015 talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.
Näiden päätösten myötä seuraavat EU-direktiivit tulevat voimaan kansallisessa lainsäädännössämme:
 • EU-direktiivi 2020/2184/EU talousvedenlaadusta.
 • EU-direktiivi 75/440/ETY raakavedenlaadusta.

Yhteenveto riskinarvioinnista ja sen tuloksista

Pietarsaaren Veden riskinarviointi on tehty Maailman terveysjärjestön suositteleman Water Safety Plan-periaatteen mukaisesti. Terveydensuojeluviranomainen on hyväksynyt riskinarvioinnin 12.03.2020. Näytteenottosuunnitelma, tutkimukset ja analyysitiheydet ovat sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 mukaiset.

Viranomaisnäytteet:

 • Jatkuvan valvonnan näytteet otetaan 24 kertaa vuodessa yhdestä näytteenottopaikasta per kerta.
 • Jaksottaisen valvonnan näytteet otetaan 4 kertaa vuodessa yhdestä näytteenottopaikasta per kerta jatkuvan valvonnan näytteenoton yhteydessä.
 • Nitriittipitoisuus analysoidaan vesilaitoksen lähtevästä vedestä ja kuluttajan hanasta, jaksottaisen valvonnan yhteydessä.

Riskinarvioinnin ja asetuksen 1352/2015 mukaisesti seuraavien parametrien valvonta on jätetty pois:

 • Akryyliamidi, koska veden käsittelyssä ei käytetä polyakryyliamideja
 • Epikloorihydriini, koska veden käsittelyssä tai laitemateriaaleissa ei ole käytetty

epoksihartseja.

 • Vinyylikloridi, koska vedestä ei ole todettu tri- tai tetrakloorieteeniä eikä materiaalien PVC:stä liukene vinyylikloridia.
 • TOC-määrää ei tarvitse mitata, jos on mitattu hapettuvuus ja vedenjakelualueelle toimitetun tai vedenjakelualueella käytetyn veden määrä on alle 10 000 m3/d.
 • Radioaktiivisuuden viitteellisen annoksen tasoa ei tarvitse arvioida, koska talousvedeksi valmistettava vesi on peräisin yksinomaan pintavesimuodostumasta.

Näytteenottopisteet

Näytteenottopisteet Pietarsaaressa talousveden laadun valvontaan:

1

Alhedan jätevedenpuhdistamo

2

Endivo

3

Mariahemmet

4

Malmin sairaala

5

Vestersundinkylän koulu

6

Neste

7

Kaupunginhotelli

8

Sundin Puutarha

9

Koivurinteen palvelukoti

10

Oy Snellman Ab

11

Länsinummen koulu

12

Lannäslundin koulut

13

Strandis Kala-Aitta

14

Merilän leirikeskus

15

Pietarsaaren uimahalli

Analyysituloksia

Analyysituloksia, rajoitettu menetelmä:

Vuosikeskiarvo

Nimi

2019

2020

2021

2022

2023

Suositus

Vaatimus

Clostridium perfringens

cfu/100ml

0

0

0

0

0

0

Escherichia coli 44,5 °C

cfu/100ml

0

0

0

0

0

0

Koliformiset bakteerit 37 °C

cfu/100ml

0

0

0

0

0

0

Sameus

FTU

0,07

0,1

0,1

0,1

0,1

Väri

Pt

0

0

0

0

0

pH

7,9

7,9

7,9

7,9

7,8

6,5 – 9,5

Sähkönjohtavuus

mS/m

25,8

39,4

24,8

25,3

26,4

Rauta

µg/l

70

70

72

45

60

< 200

Mangaani

µg/l

3

3

4

2

4

< 50

Nitriitti (NO2)

mg/l

0,16

0,16

0,17

0,17

0,17

< 0,5

Alumiini

µg/l

38

45

49

35

52

Ammonium (NH4)

mg/l

0,06

0,06

0,04

0,03

0,04

<0,50

Kalsium

mg/l

33

Magnesium

mg/l

2,3

Kalium

mg/l

2,0

Alkaliniteetti

mg/l

0,9

0,89

0,91

0,9

0,84

Kokonaiskovuus

mmol/l

1

1

1

1

1

Kaliumpermanganaatti

mg/l

7,6

7,5

6,6

6,6

7,3

< 20

Vapaa kloori

mg/l

0,09

0,1

0,1

0,07

0,08

Kokonais kloori

mg/l

0,27

0,28

0,24

0,23

0,18

Kokonaiskovuus 1 mmol/l = 5,61 °dH.